#ازادی زنان عربستان

مسیر ناهموار عربستان در اعطای بیشتر ازادی

۱۳۹۸ مرداد ۰۵

بسیاری از محدودیت‌های اجتماعی سختگیرانه‌ ای که حکومت عربستان طی ده‌ها سال بر زندگی مردم اعمال کرده بود، یکی یکی در حال رفع ‌شدن است؛ اما بهبود اوضاع در این کشور به این سادگی‌ها که به نظر می‌رسد، نیست.

جزئیات