خودکشی در عراق

دلیل افزایش خودکشی جوانان عراقی چیست؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

بسیاری از مردم، از مراجعه به روانشناس خودداری می کنند زیرا از انگ اجتماعی می ترسند.

جزئیات

افزایش میل به خودکشی در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پیش از این صحبت از خودکشی در عراق تابو محسوب می شد؛ ولی با افزایش این پدیده، اکنون این تابو شکسته شده و از رسانه ها گرفته تا مقامات سیاسی، مذهبی و مسئولان بهداشتی به این موضوع توجه بیشتری نشان می دهند.

جزئیات