روابط هند و پاکستان

در کشمیر چه می گذرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

در روزهای گذشته، دولت هند به رهبری حزب ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا با تغییر اصلی از قانون اساسی این کشور، پس از هفتاد سال، خودمختاری و امتیازات ویژه را از جامو و کشمیر سلب کرد.

جزئیات