#فشار بر مسلمانان

افزایش فشار بر دینداران جهان

۱۳۹۸ مرداد ۳۰

به گزارش خبرگزاری پیو، اعمال فشار و محدودیت‌های جهانی بر دینداران جهان، طی دهه‌ی اخیر، افزایش یافته است.

جزئیات