#دلیل شکست برجام

چرا مذاکرات به جایی نمی رسد؟

۱۳۹۸ شهریور ۰۲

مذاکراتِ یک کشور وقتی به جایی می رسد که جهت گیری های سیاستِ خارجی آن، ریشه در توافق ها و تشکل های اجتماعی داشته باشد.

جزئیات