استعمارگری کشورهای اروپایی

علل عقب ماندگی ایرانیان

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

اگر این اصل کلی را بپذیریم که علل و موجباتی که سبب ساز عقب ماندگی ایران شدند از درون جامعه ایران برخاسته اند، برای یافتن این علل مجبور هستیم که به خود جامعه ایران مراجعه کنیم.

جزئیات

سیاست‌های استعماری اروپا در خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

گویی قرار نیست جهان از شرّ استعمارگری استعمارگران رهایی یابد؛ اروپا دقیقاً همان روال رفتارهای استعمارگرانه‌ی 100 سال پیش خود را در قبال سایر کشورهای جهان در پیش گرفته است.

جزئیات