#سیاست کشورهای اروپایی در خاورمیانه

سیاست‌های استعماری اروپا در خاورمیانه

۱۳۹۸ شهریور ۱۷

گویی قرار نیست جهان از شرّ استعمارگری استعمارگران رهایی یابد؛ اروپا دقیقاً همان روال رفتارهای استعمارگرانه‌ی 100 سال پیش خود را در قبال سایر کشورهای جهان در پیش گرفته است.

جزئیات