فروش اموال ایران در کانادا

مروری بر مهمترین رویدادهای هفته

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

حمله به تأسیسات نفتی عربستان، مهمترین رویداد هفته بود که دیگر اخبار جهان را تحت الشعاع خود قرار داد. درحالیکه حوثی ها مسئولیت این حمله را برعهده گرفته اند، اما انگشت اتهام به سوی ایران اشاره رفته است.

جزئیات