جامعه یکسان ساز

چرا تحصیل کرده ها کارآمد نیستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

در کشورهای جهان سوم اگر صاحب مدرکی بخواهد بر اساس شناخت، منافع ملی، کار جمعی و مشورت عمل کند، به تدریج ناکام می ماند. تحصیل کرده در جهان سوم در نهایت در دو کار متوقف می شود: لذت از زندگی و توجیه وضع موجود.

جزئیات