کارگران ایرانی در عراق

کارگران ایرانی در عراق؛ دستمزد خوب، شرایط کاری دشوار

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

طی یک سال اخیر تب مهاجرت کاری در ایران همزمان با افزایش نرخ ارزهای خارجی و به تبع آن کاهش ارزش ریال بسیار داغ شده است.

جزئیات