#مدارس امام خطیب

نگاهی به رسانه های جهان

۱۳۹۸ مهر ۰۶

در آستانه انتخابات افغانستان نگاهی انداخته ایم به دیدگاه مردم این کشور در خصوص شرکت در انتخابات؛ همچنین از گسترش مدارس دینی در ترکیه و کیفیت پایین آموزشی در این مدارس می گوییم.

جزئیات