انتخابات افغانستان

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

در آستانه انتخابات افغانستان نگاهی انداخته ایم به دیدگاه مردم این کشور در خصوص شرکت در انتخابات؛ همچنین از گسترش مدارس دینی در ترکیه و کیفیت پایین آموزشی در این مدارس می گوییم.

جزئیات