#اردن

معلمان اردن، خواهان حقوق و کرامت بیشتر

۱۳۹۸ مهر ۱۵

معلمان در اردن طی اعتصاباتی، درآمد بالاتر و احترامی در خور شأن و مقام خود را خواستار شدند. این اعتصابات گویای بی‌احترامی دولت و جامعه به این قشر زحمت‌کش و به تنگ آمدن فرهنگیان اردن از انجام اضافه کاری برای جبران درآمد کم خود است.

جزئیات