#بی خانمان های آمریکا

آمریکا از دریچه رسانه های آن کشور

۱۳۹۸ مهر ۲۰

در این نوشتار نگاهی انداخته ایم به پوشش رسانه های امریکا از برخی از مسائل و مشکلاتی که مردمان آن کشور با آن روبرو هستند

جزئیات