اعراب اسراییل

نوکیشان مسلمان در اسرائیل رو به افزایش هستند

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

چون ادغام اقلیت ها و سایر اقوام و مذاهب غیریهود در اسرائیل رو به افزایش گذاشته، موارد تغییر دین نیز بیشتر شده است

جزئیات

بهبود روابط یهودیان و اعراب اسرائیل در پی شیوع کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

برخلاف موقعیت های بحرانی ای که پیشتر در اسرائیل دیده بودیم، بحران کرونا به بهبود روابط بین اعراب و یهودیان کمک کرده است.

جزئیات

حرکت شهروندان عرب اسراییل به سمت ادغام در جامعه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

در ماههای اخیر شاهد بودیم که اعراب اسراییل در انتخابات اخیر این کشور، خواسته های خود را به حزب فهرست مشترک (ائتلافی از چهار حزب عرب) تحمیل کردند و در اقدامی که در سالهای اخیر کمتر مسبوق به سابقه بود، موفق شدند با معرفی لیستی یکپارچه، گفتمان جدیدی را ارائه دهند.

جزئیات