#رابطه دولت و جامعه

آیا برای زندگی معقول تئوری داریم؟

۱۳۹۸ آبان ۱۳

بنظر می رسد بی ثباتی های انباشته شدۀ تاریخی، شخصیتی خاص از ما ساخته است. این شخصیت که به نوعی در ناخودآگاهِ بسیاری، فعال است دارای چند ویژگی است:

جزئیات