ساختار قبیله ای کشورهای عرب

راز ثبات شیخ نشین های خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

درحالیکه در غرب، جامعه مدنی در قالب نهادهای غیر دولتی نقش آفرینی می کند، در کشورهای خلیج فارس در فقدان چنین نهادهایی «مجلس» نقش جامعه مدنی را ایفا می کند.

جزئیات