#وضعيت اقليت مسلمان

مسلمانان روس

۱۳۹۸ آذر ۰۳

در نوشتار پیش رو به وضعیت مسلمانان روسیه و برخورد انها در افراط گرایی و تروریسم می پردازیم.

جزئیات