شناخت دین مسیح

تضادهای تاریخی در داستان مصلوب ساختن مسیح (ع)

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

در گفتار پیش رو به برخی تناقضاتی که در داستان به صلیب کشیدن عیسی علیه السلام است می پردازیم.

جزئیات