#حضرت عیسی

تضادهای تاریخی در داستان مصلوب ساختن مسیح (ع)

۱۳۹۸ آذر ۰۵

در گفتار پیش رو به برخی تناقضاتی که در داستان به صلیب کشیدن عیسی علیه السلام است می پردازیم.

جزئیات