سیاست اقتصادی دولت عراق

سیاست اقتصادی دولت، دلیل قیام جوانان عراقی

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

از ابتدای اکتبر، برخی از استان‌های جنوب و مرکزی عراق شاهد اعتراض گسترده‌ی جوانان علیه فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی بوده است. جوانان عراقی در این تظاهرات ها‌ از حکومت می خواهند که زندگی بهتری را برای آنان تأمین کرده و زمینه تحقق آمال و آرزوهایشان را فراهم کند.

جزئیات