لوبلاگ

زمان تغییر استراتژی ایران در عراق فرا رسیده است

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

در شرایطی که بیش از یک ماه از آغاز تظاهرات سراسری در عراق گذشته و خشم مردم فزونی گرفته است، ایران همچنان این اعتراضات را ناشی از اقدامات مداخله جویانه آمریکا و عربستان می داند.

جزئیات