ریختن خون ناحق

خط قرمزِ خون ريختن در حكومت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

انديشۀ حفظ حكومت و قدرت به هر قيمت، انديشه اى تباه است كه زمامداران را به هر جنايتى مى كشاند و به راحتى آن را توجيه مى كنند.

جزئیات