آینده اقتصاد چین

اعتراضات مردمی مهمترین چالش پیش روی اقتصاد چین

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

چین یکی از قویترین اقتصادهای جهان را دارد اما انتظارات مردم این کشور همواره مورد غفلت و سرکوب قرار گرفته. ایا این غول اقتصادی به این جهت فرو می ریزد؟

جزئیات