کاهش رشد اقتصادی چین

اعتراضات مردمی مهمترین چالش پیش روی اقتصاد چین

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

چین یکی از قویترین اقتصادهای جهان را دارد اما انتظارات مردم این کشور همواره مورد غفلت و سرکوب قرار گرفته. ایا این غول اقتصادی به این جهت فرو می ریزد؟

جزئیات