نگاه غرب به زنان مسلمان

چرا ترویج کلیشه «زن مظلوم عرب» برای غرب جذاب است؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هرچه قدرت واقعی اروپا تحلیل می رود، بحث های مربوط به برتری تمدن غرب و بدنام کردن مهاجران بیشتر می شود

جزئیات