سواد رسانه ای

فرهنگ دموکراتیک، راه نجات دموکراسی‌

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

اگر مردم از سواد رسانه‌ای برخوردار باشند، با منطقی قوی در دنیای دیجیتال سیر می کنند و بهتر خواهند توانست سره را از ناسره تشخیص دهند

جزئیات