نهادسازی

چرا خاورمیانه به دموکراسی نمی رسد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

شهروندان عرب تشنه این هستند که خود حکمرانانشان را انتخاب کنند ولی آنچه آنان پیش و بیش از این هدف نیاز دارند، نهادهای مستقل است

جزئیات

فرهنگ دموکراتیک، راه نجات دموکراسی‌

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

اگر مردم از سواد رسانه‌ای برخوردار باشند، با منطقی قوی در دنیای دیجیتال سیر می کنند و بهتر خواهند توانست سره را از ناسره تشخیص دهند

جزئیات