#شیعیان چین

تعامل دیپلماتیک چین با مقامات مذهبی عراق

۱۳۹۸ آذر ۲۱

چین توجه روز افزونی به آنچه که می توان «دیپلماسی حوزه» نامید، نشان می دهد؛ چرا که اداره دو قدرت سیاسی و معنوی عراق را در دست متولیان حرم های بزرگ شیعه می بیند

جزئیات