فارین افرز

چرا رهبران القاعده در ایران هستند؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

ایران می خواهد مطمئن شود که القاعده حمله تروریستی علیه ایران انجام نمی دهد

جزئیات

مذاکره ای سخت پیش روی ایران و آمریکا است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در تاریخ جمهوری اسلامی، بین صاحبان قدرت تا به این اندازه انسجام وجود نداشته و همگی برای جهت گیری سیاست خارجی به سمت شرق به اجماع رسیده اند

جزئیات

صعود و سقوط مذهب

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

پیشرفت و توسعه جوامع، زیست انسان را ایمن تر کرده و با افزایش امنیت و آسایش خاطر، گرایش مردم به مذهب کاهش یافته است.

جزئیات

ایران در افغانستان چه می خواهد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

این احتمال هست که ایران به کمک شبه نظامیان شیعه تصمیم به دخالت بیشتر در امور افغانستان بگیرد تا از منافع خود حفاظت کند

جزئیات

مشکل ایران و امریکا، عدم فهم یکدیگر است

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

هر دو طرف خود را برنده می بینند و همین باعث می شود که دچار اشتباه محاسباتی شوند

جزئیات

چین پیشرو در استفاده از انرژی های سبز

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

چین هیچگاه در مقابله با تغییرات اقلیمی نقش پیشرو نداشته، اما چه بسا این پکن باشد که زمین را از پیامدهای افزایش گازهای گلخانه ای نجات دهد.

جزئیات

چگونه می توان از وقوع جنگی دیگر در خاورمیانه جلوگیری کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

کشتن قاسلم سلیمانی یکی از پیامدبارترین تصمیمات خارجی دوران ریاست جمهوری ترامپ است که انعکاس آن را طی روزها، ماهها و حتی سالهای آینده می توان دید؛ اما رفتار ایران بستگی به اقدامات دولت ترامپ در روزهای آینده دارد

جزئیات

مغزهای تروریستی

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

افراد تندرو از محاجه و دلیل و برهان گریزانند و آنچه محرک آنان در جنگ و فداکردن جانشان است، ارزش ها و مقدساتشان می باشد.

جزئیات