شیعیان نیجریه

شیعیان نیجریه، گرفتار در رقابت قدرت های خاورمیانه

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

اقلیت شیعه نیجریه، علی رغم لطمات زیادی که در این سالها خورده اند و توحشی که با آن روبرو بوده اند، از پای نمی نشینند.

جزئیات