محاصره قطر توسط همسایگانش

انگیزه های عربستان برای ایجاد اتحاد در شیخ نشین های خلیج فارس

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

بن سلمان می تواند از تنش زدایی با قطر برای رسیدن به دو هدف استفاده کند: اعلام به رسمیت شناختن اسرائیل و ترغیب پدرش به ترک تاج و تخت

جزئیات

چگونه قطر محاصره همسایگانش را بی اثر کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

دو سال و نیم از محاصره اقتصادی قطر توسط همسایگان عربش می گذرد. گرچه در این مدت صنعت غذایی قطر تحول بزرگی یافته، اما خطرات جدیدی آینده منابع این کشور را تهدید می کند.

جزئیات