کشاورزی قطر

چگونه قطر محاصره همسایگانش را بی اثر کرد؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۷

دو سال و نیم از محاصره اقتصادی قطر توسط همسایگان عربش می گذرد. گرچه در این مدت صنعت غذایی قطر تحول بزرگی یافته، اما خطرات جدیدی آینده منابع این کشور را تهدید می کند.

جزئیات