عراق

چند نکته در باره حمله آمریکا به نیروهای کتائب حزب الله در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

دست ایران و نیروهای هوادار آن در عراق برای هرگونه اقدام نظامی باز نیست و مصالح و منافع حاکمیت این کشور باید ملحوظ شود

جزئیات