#صرب

نسل‌کشی سربرنیتسا

۱۳۹۴ مرداد ۰۵

بیست سال پیش جمعیت زیادی از مردم جنگ زده ی بوسنی به شهر سربرنیتسا پناه آوردند. درحالیکه جامعه ی بین الملل متعهد شده بود آنان را مورد حمایت قرا

جزئیات