#دین و زندگی

سبک زندگی خانواده‌های دیندار جهان

۱۳۹۸ دی ۱۹

یافته های جدید مرکز تحقیقاتی پیو که از مطالعه‌ی داده‌های 130 کشور جهان یه دست آمده، نشان می‌دهد که اندازه و ترکیب خانوارها غالباً بسته به مذهب آنان، متفاوت است.

جزئیات