مصلحت نظام

هیس! مبادا به گوش دشمن برسد

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

سقوط هواپیمای اوکراینی هرچه مبهم باشد، سقوط سرمایه اجتماعی نظام و فروریختن دیوار اعتماد جامعه و حاکمیت در این واقعه آشکار است

جزئیات