دیپلماسی دیجیتال

دیپلماسی دیجیتال اسرائیل در ارتباط با جهان عرب

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

ظهور شبکه های اجتماعی عرب زبان توسط دولت و مردم اسراییل توجه مردم کنجکاو منطقه را به خود جلب کرده است.

جزئیات