ده نام محبوب آمریکا

نام محمد برای اولین بار در فهرست ده نام محبوب امریکا قرار گرفت

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

گرایش مردم امریکا به انتخاب اسامی عربی برای فرزندانشان در کل رو به افزایش است

جزئیات