عقب ماندگی

چرا اینقدر اشتباه می کنیم؟

۱۴۰۰ مرداد ۱۰

اشتباه کردن مهم نیست. تعداد اشتباهات مهم است و بلکه تکرار اشتباهات مخرب است. به عنوان یک جامعه توانمند، به نظر می رسد تعدادی از اشتباهات را طی قرن گذشته مرتب تکرار کرده ایم:

جزئیات