معماری مساجد

چرا رهبران مسلمان به ساخت مساجد عظیم و با شکوه، گرایش دارند؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

سلاطین عرب امیدوارند با ساخت مساجد باشکوه میراثی از خود به جای گذارند که یادآور عظمت و قدرت آنان باشد

جزئیات