زنان اسرائیل

نوکیشان مسلمان در اسرائیل رو به افزایش هستند

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

چون ادغام اقلیت ها و سایر اقوام و مذاهب غیریهود در اسرائیل رو به افزایش گذاشته، موارد تغییر دین نیز بیشتر شده است

جزئیات

اسرائیل بر سر دو راهی: حقوق زنان یا حساسیت های مذهبی؟

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

تفکیک جنسیتی و جامعه ای که در آن زنان کمتر در نقش های مختلف دیده می شوند، رفتار تبعیض آمیز علیه زنان را عادی سازی می کند.

جزئیات