سوء تغذیه

کشورهای ثروتمند و شهروندانی که بر اثر گرسنگی می میرند

۱۴۰۰ مرداد ۱۵

در سراسر جهان بیش از 2 میلیارد نفر به غذای سالم دسترسی ندارند؛ از این میان 8% در آمریکای شمالی و اروپا زندگی می کنند.

جزئیات