#انقلاب ایران

دلیل پابرجایی نظام ایران چیست؟

۱۴۰۰ خرداد ۳۰

با انقلاب، تمام رقیبان حذف می شوند، دولت انقلابی نهادهای مختلف را در کنترل خود درآورده و هوادارانش را در مناصب مختلف می گمارد.

جزئیات

چه شد که کار جهان اسلام به اینجا کشید؟

۱۳۹۸ بهمن ۱۱

فهم رویدادهای سال 1979 برای کسانی که می کوشند تا آینده بهتری را برای خاورمیانه ترسیم کنند مهم است.

جزئیات