حق استماع

حق استماع

۱۴۰۰ مرداد ۰۶

به عنوان شهروندی که در جهانی دموکرات زندگی می کنیم، نیازداریم که به یکدیگر گوش فرا دهیم

جزئیات