نوجوانان آمریکایی

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۸

کاهش شکاف درآمدی بین زنان و مردان، در کنار بررسی عوامل قدرت زا و نقش اینترنت در زندگی نوجوانان آمریکایی از موضوعاتی که این هفته بدان پرداخته ایم:

جزئیات