پیو

میزان گستردگی چند همسری در جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

مرکز تحقیقاتی پیو به بررسی شمار افرادی که در شرایط چندهمسری زندگی می کنند پرداخته که در ادامه می خوانید

جزئیات

اختلاف نظر مردم آمریکا در خصوص واکسن کرونا

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

از آنجا که روند تأیید واکسن کرونا سریع تر از معمول طی شد، نگرانی های پیرامون ایمنی و اثربخشی آن بین مردم ایجاد شده است

جزئیات

نگاهی به رسانه های جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۲

کاهش شکاف درآمدی بین زنان و مردان، در کنار بررسی عوامل قدرت زا و نقش اینترنت در زندگی نوجوانان آمریکایی از موضوعاتی که این هفته بدان پرداخته ایم:

جزئیات