#هم اندیشی

آیا دموکراتیک شدن راحت است؟

۱۳۹۸ بهمن ۲۶

اگر جایی به دنبال دموکراسی می گردیم، مکان آن در مدارهای نخبگان فکری و سیاسی یک کشور است که چه نوع تعاملی با یکدیگر دارند و اصولاً با فکر و اندیشه چگونه برخورد می کنند

جزئیات