کودکان زندانی در عراق

آینده نامعلوم کودکان زندانی در عراق

۱۴۰۰ مرداد ۰۱

اگر به آسیب های روحی پسرانی که زیر سن قانونی بوده اما در بازداشت به سر می برند رسیدگی نشود، می تواند حالتی را ایجاد کند که آنان بعد از آزادی تبدیل به تهدیدهای امنیتی شوند

جزئیات