شکاف درآمدی

افزایش میلیونرهای ایران

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

علیرغم اینکه ایران در شدیدترین تحریم های آمریکا است و کووید 19 نیز در کشور همچنان می تازد، شمار میلیونرها افزایش یافته است.

جزئیات

افزایش نگران کننده شکاف طبقاتی در جهان

۱۴۰۰ مرداد ۰۹

آمارها نشان می‌دهد که ثروت 22 مردی که متمولترین افراد جهان به شمار می‌روند، از ثروت همه‌ی زنان آفریقا بیشتر است.

جزئیات